Voorwaarden en gedragscode

 1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een geldig deelnamebewijs, dat je krijgt toegestuurd na aanmelding en betaling op deze website. Op de dag zelf zul je een zichtbaar te dragen deelname bewijs ontvangen.
 2. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 3. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en dienen zich als zodanig te houden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
 4. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
 5. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 6. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 7. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 8. De deelnemer heeft geen recht op restitutie indien het evenement door bijzondere externe omstandigheden waarbij naar mening van het bestuur de veiligheid of kwaliteit in het geding komt moet worden ingekort of geannuleerd.
 9. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 10. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van Brabants Mooiste.
 11. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.

Door je in te schrijven als deelnemer verklaar je:

 • kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en je daaraan te houden.
 • er mee in te stemmen dat jouw personalia in voorkomende gevallen aan justitie kunnen worden overhandigd.
 • deel te nemen aan de toertocht op eigen risico.
 • over een voldoende gezondheidstoestand te beschikken die je mag verwachten voor het volbrengen van deze toertocht.
 • over deugdelijk materiaal te beschikken.